מדיניות פרטיות אפליקציית Tribu

מועד עדכון אחרון: 16 ליוני 2021

1. מבוא

1.1.  תנאי השימוש שלהלן חלים על שימוש באתר הניהול בלבד (להלן: "האתר" או "השירותים") של חברת טריביו, חברה לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ) ח.פ 515596013, אשר מטרתה ליצור ולהרחיב את מעגלי ההתנדבות והנתינה בחברה הישראלית (להלן: "טריביו" או "אנחנו" או "החברה"),  ועל האזור הייעודי של הארגון. יחד עם זאת, המונח "האתר" מתייחס לאתר על כל חלקיו ולתוכן האתר מכל סוג ומין שהוא, לרבות כל המידע והתוכן הכלול באתר, בין אם הוא גלוי למשתמשים ובין אם לאו. כמו כן, המונח "האתר" יתייחס גם לחלקים של האתר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות אחרות ושמות מתחם דומים, ככל שקיימים.

1.2. שימוש באתר לכל צורך שהוא, לרבות לצורך שימוש בשירות, כפוף למסמך זה ומדיניות הפרטיות של החברה. השימוש בשירות ייחשב כהסכמה מצד הארגון לכל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה. לפיכך, בעצם השימוש באתר (לרבות בכל תוכן המופיע בו, ובכלל זה, שימוש בשירות) הארגון מצהיר כי קרא והבין את מסמכי מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש והסכים לתנאיהם. ככל שהארגון אינו מסכים למסמך זה ו/או לשינויים שעשויים להתבצע בו, בין היתר מכוח החוק, באפשרותו לפנות אלינו כדי שנעניק לו פתרונות חלופיים.

1.3. מסמך זה מפרט את הגישה לאתר והשימוש בו ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו כפופים לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") המסדירים את היחסים בין טריביו לבין הארגון וכל עובד/ת ארגון בעל/ת הרשאה למערכת המשתמש/ת באתר או במידע המצוי בו ו/או מקבל/ת מידע, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש/ת" או "המשתמשים").

1.4. הסכם תנאי השימוש מהווה מסמך משפטי מחייב בין הארגון ומי מטעמו לבין טריביו.

1.5. תנאי השימוש מנוסחים בלשום זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים לשני המינים כאחד.

 

2. הגדרות

2.1. מידע – כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

2.2. אזור ייעודי - לכל ארגון אזור ייעודי באתר אשר בו נוצר, ונאסף ונשמר המידע של הארגון, המשתמשים, המתנדבים ופעילויות ההתנדבות שלו.

3. הרשאות שימוש באתר

3.1. טריביו תקים חשבון אחד עבור הארגון באזור הייעודי ועל פי בקשתו, החשבון ישמש את מנהל הארגון.

3.2. באזור הייעודי קיימים 3 סוגי הרשאות –

3.2.1. מנהל ארגון – בעל ההרשאה הכי גבוהה, משמש כמנהל המערכת עבור הארגון (ADMIN). מנהל הארגון רשאי להגדיר לארגון משתמשים נוספים כמנהלי ארגון \ מנהלי קבוצה \ מנהלי התנדבות. כאמור, החשבון מוקם על ידי טריביו.

3.2.2. מנהל קבוצה – בכל ארגון קיימות קבוצות של התנדבויות. מנהל הקבוצה אחראי על ההתנדבויות המנוהלות באותה הקבוצה ועל מנהלי ההתנדבויות. מנהל הקבוצה רשאי לגשת לפרטיהם של כלל המתנדבים המשויכים תחת קבוצתו. חשבון משתמש עבור מנהלי קבוצות מוקם ומנוהל על ידי מנהל הארגון במערכת.

3.2.3. מנהל התנדבות – בעל ההרשאה הנמוכה ביותר. מנהל ההתנדבות מנהל פעילות התנדבותית ספציפית ובעל הרשאה לגשת לפרטיהם של כלל המתנדבים תחת אותה הפעילות.

3.3. לצורך הקמת חשבונות משתמשי האתר, המשתמש נדרש למסור שם מלא ואת כתובת הדוא"ל שלו בארגון, וכן לקבל הרשאה מהארגון לשימוש במערכת.

3.4. ניתן לשנות את הפרטים שנמסרו באמצעות כניסה לאזור הייעודי של המשתמש מטעם הארגון או באמצעות פניה ל - office@we-tribu.com. כל שינוי בהרשאות ו/או במנהלים מטעם הארגון כפופים לאישורו של הארגון.

3.5. שיוך מתנדב לארגון – באפשרות הארגון להוסיף מתנדבים לאזור הייעודי של הארגון בדרכים הבאות:

3.5.1. באמצעות מידע שמוזן על ידי הארגון.

שיוך באישור מנהל הארגון – לאחר בקשת המתנדב להצטרף לאזור הייעודי של הארגון.

 

4. הקמת פעילויות התנדבות באזור הייעודי

4.1. באפשרות הארגון להגדיר פעילות התנדבות לעובדי הארגון ו\או למתנדבים המשויכים לאותו ארגון בלבד

4.2. באפשרות הארגון להגדיר פעילות פומבית לכלל המתנדבים הקיימים במערכת.

4.3. טריביו אינה אחראית לפעילויות ההתנדבות של הארגון ו\או לתוכן המועלה על ידי הארגון.

4.4. הארגון אחראי על כל פעילות התנדבות מטעמו בהתאם להוראות כל דין, זאת לרבות בנושא ביטוחים.

4.5. קיים איסור גורף על פרסום אירועים שאינם אירועים התנדבותיים, וכן אירועים שאינם עומדים בדרישות כל דין, לרבות אירועים בעלי גילויי הסתה, אלימות, גזענות ועוד.

ניהול המידע

5.1. טריביו תאפשר לארגון ו/או למנהל מטעמו, מיד עם דרישתו, לקבל את כל המידע שבאזור הייעודי, באמצעות מדיה מגנטית או באמצעות מערכות דיגיטלית אחרות, ותמחק לבקשתו את כל המידע באזור הייעודי, וזאת תוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה מהארגון, בכפוף לכל דין.

5.2. כל תוכן המידע אשר יוזן על ידי הארגון ו/או מי מטעמו לאזור הייעודי יהיה באחריותו הבלעדית.

5.3. בעת השימוש באזור הייעודי יוכל הארגון לנהל ולקבל מידע על מתנדבים המשויכים לארגון או אודות מתנדבים אחרים ועל פעילויות התנדבות עתידיות וזאת על פי כישורים ואזור גאוגרפי, התנדבויות בהן נטל חלק בעבר וכיו"ב.

5.4. הארגון רשאי לאסוף ו/או להזין כל מידע שהוא, באזור הייעודי, על מתנדביו ו/או על פעילויות ההתנדבות שלו. האחריות לאיסוף ולהזנת נתונים אלה היא על הארגון בלבד בכפוף להוראות כל דין. כל ארגון יכול לצפות ולנהל רק את מידע של המתנדבים שלו או מידע של מתנדבים שאינם משויכים לשום ארגון.

 5.5. העלאת תכנים לאזור הייעודי

5.5.1. במסגרת פעילות ההתנדבות רשאי הארגון להעלות תמונות ובלבד שלארגון זכויות בתמונות ובהתאם להוראות כל דין.

5.5.2. התוכן המועלה הינו באחריות הגורם אשר העלה את התוכן בלבד.

5.5.3. מנהל הארגון רשאי למחוק את התוכן שהועלה על ידי גורם מטעם הארגון ו/או על ידי מתנדבים המשויכים לארגונו.

5.5.4. מנהל ארגון \ מנהל התנדבות \ מנהל קבוצה רשאי להעלות פוסטים, להגיב עליהם, לשוחח בצ'אט ועוד.

5.6. ייצוא תוכן מהאזור הייעודי

5.6.1. קיימת אפשרות למשתמש מטעם הארגון לייצא דו"חות מהאתר אל מחשבו האישי ו\או המכשיר עימו התחבר לאתר. ייצוא הדו"חות מהאתר יהיה באחריות המשתמש בלבד. מובהר כי הדו"חות עלולים להכיל מידע אישי ורגיש, וכי מסירתו לגורם שאינו מורשה ו\או שמירתו בניגוד להוראות הדין הרלוונטיות לארגון, מהווה עבירה על החוק.

5.7. מידע המצוי בידי ארגון

5.7.1. בעת שיוך מתנדב לארגון, פרטיו האישיים אותם הזין המתנדב באפליקציה מועברים לאזור הייעודי של הארגון.

5.7.2. הארגון רשאי להזין ולשמור מידע נוסף על מתנדבים (להלן: "המידע הנוסף") בהתאם לשיקול דעתו. הארגון אחראי לקבל את הסכמתו של המתנדב לשמירת המידע הנוסף אודותיו.

5.7.3. הארגון אחראי לטיב ואמינות המידע הנוסף שהוא שומר.

5.7.4. טריביו לא תיגש למידע הנשמר על מתנדבי הארגון ו/או לכל מידע באזור הייעודי של הארגון ולא תעשה בו כל שימוש מלבד שירותי אחסון ותפעול האתר.

5.7.5. למען הסר ספק, טריביו לא אחראית ולא תישא באחריות על שמירת המידע הנוסף כאמור. טריביו אינה אחראית על תכנים אשר הועלו ו/או יוצאו אל האזור הייעודי.

5.8. שימוש במידע על ידי טריביו

5.8.1. טריביו תהא רשאית לעשות שימוש במידע, באופן כזה שיהיה גלוי רק לטריביו ולמי שקיבל לכך הרשאה מטעמה לשימושים הבאים:

  • לצורך תפעול שוטף של האתר ושל האזור הייעודי של הארגון.

  • לאפשר לארגון להשתמש בשירותים שונים באתר, לקבוע מועדי התנדבות, לוודא את התאמת הארגונים למתנדבים ולהיפך.

  • לייצר הצעות התנדבות מותאמות.

  • לזהות את המשתמשים מטעם הארגון באופן אוטומטי.

  • לשם משלוח עדכונים ותזכורות על התנדבויות ושירותים אחרים שהוזנו לאזור הייעודי על ידי הארגון או מי מטעמו.

  • לשפר את חווית השימוש באתר, למדוד את הביצועים של האתר ולשפר את התוכן והעיצוב שלו.

6. העברת מידע לצדדים שלישיים

6.1. בעת השימוש באתר, הן ביחס למסמך זה והן ביחס לכל תנאי רלוונטי אחר החל בין הצדדים, כל בעלי ההרשאות תחת אותו ארגון, יחשבו כצד קשור ולא כצד שלישי, ומובהר כי יקבלו באופן גלוי את כל המידע של המתנדבים המשויכים לאותו הארגון, אלא אם צוין במפורש כי מידע זה לא יימסר.

6.2. בעלי ההרשאות בארגון יהיו חשופים באזור הייעודי לפרטי המתנדבים הקשורים להתנדבויותיהם תחת אותו הארגון, לאחר הסכמתם בלבד.

6.3. מידע אגרגטיבי הנצבר באתר ו/או באזור הייעודי שאינו מזהה אישית, באופן ישיר או עקיף, (משתמש מטעם הארגון ו/או מתנדב) ושאינו מזהה באופן אישי אף ארגון, עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ו/או לשמש לטובת צרכים מחקריים, שיפור השירות, שיווק השירות ועוד.

6.4. העברת מידע מזוהה אודות משתמשי הארגון ו/או המתנדבים לצדדים שלישיים תתאפשר במקרים המפורטים להלן:

6.4.1. בהסכמה ובאישור הארגון או המתנדב.

6.4.2. במקרה בו העבירה ו/או הסבה טריביו לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה, ובלבד שהצד השלישי כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במסמך זה.

6.4.3. בכל מקרה בו הפר הארגון או מי מטעמו ו/או המתנדב או מי מטעמו את תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ו/או במקרים בהם הארגון או מי מטעמו ו/או המתנדב ו/או מי מטעמו, ביצע או ניסה לבצע באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות מסמך זה ו/או להוראות כל דין, וכן - בשל צו שיפוטי המורה לטריביו למסור את המידע לצדדים שלישיים בהתאם לצו.

6.4.4. לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים, טריביו מספקת מידע אישי לגופים הקשורים אליה או לגופים אחרים שהיא משתפת איתם פעולה ונותנת בהם אמון (כגון AWS המספקת שירותי אירוח בענן באירופה), לפי ההוראות שלה ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות, תוך שימוש בכל האמצעים ההולמים לשמירה על סודיות ואבטחה.

6.5. טריביו רשאית  להעביר לכל אדם, תאגיד, גוף, רשות וגורם ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים על פי כל הוראה בדין המחייבת או המטילה על טריביו חבות לעשות זאת:

6.5.1. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין הארגון ו/או מטעמו לבין טריביו ו/או מי מטעמה.

6.5.2. אם הארגון יבצע באתר ו/או באזור הייעודי פעולות שבניגוד לדין או בניגוד למסמך זה.

6.5.4. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את המידע.

אם טריביו תסבור, לפי מיטב שיקול דעתה, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לאתר, ו/או לכל צד שלישי אחר.

6.5.5. בכל מקרה בו תסבור טריביו כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושה ו/או לרכושו או לגופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של טריביו.

7. סודיות

7.1. טריביו מתחייבת לשמור בסוד ולא להעביר, להראות, למסור, להודיע, לגלות להעתיק או להביא לידיעת כל גורם, במישרין או בעקיפין, את המידע אשר באזור הייעודי ללא אישור מראש ובכתב של הארגון, ובאופן בלתי מוגבל בזמן – גם לאחר תום השימוש של הארגון במערכת.

7.2. כל מידע הנאסף באזור הייעודי של הארגון במערכת שייכים לארגון בלבד. טריביו לא תעשה כל שימוש במידע שיוזן באזור הייעודי של הארגון במערכת וכן במידע ובפרטים של המתנדבים אשר נרשמו להתנדבות באזור הייעודי של הארגון, אלא לצורך הפעלת המערכת ואספקת השירותים.

7.3. טריביו תשמור על סודיות ואבטחת המידע של כל המידע באזור הייעודי של הארגון תנקוט בכל האמצעים הדרושים לצורך הגנה על המידע ואבטחתו, ותוודא כי גישה למידע באזור הייעודי תהיה נתונה לטריביו לצורך הפעלת המערכת בעבור הארגון בלבד, וכן למי מטעמה אשר קיבלו הרשאה לכך, וזאת לאחר שהוחתמו על ידי טריביו על טופס התחייבות לשמירה על סודיות.

7.4. טריביו מתחייבת שלא להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו, ללא אישור הארגון מראש ובכתב, וככל שהארגון יאשר את העברת המידע לצד שלישי, תכלול טריביו בהסכם עם הצד השלישי את כל החובות החלות עליו בקשר למידע במסגרת ההתקשרות.

8. אבטחת מידע

8.1. טריביו רואה חשיבות רבה בהגנת פרטיות המידע ואבטחתו ומשקיעה משאבים רבים להגנה על המידע.

8.2. טריביו תספק לארגון ועובדיו הדרכות לשימוש נכון במערכת בהתאם להסכמי ההתקשרות בין טריביו והארגון.

8.3. טריביו מתחייבת להפריד את המידע באזור הייעודי משאר המידע המצוי במערכת.

8.4. טריביו מתחייבת לדווח לארגון, לפי דרישתו ולפחות אחת לשנה, אודות אופן אבטחת המידע, ניהולו שמירתו ועיבודו.

8.5. טריביו מתחייבת לדווח לארגון על כל חריגה בשימוש ו/או בגישה למידע ו/או על כל מקרה של חשש לדליפת המידע ו/או אירוע אבטחה וזאת מיד עם התגלותם.

8.6. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, טריביו מתחייבת לפעול בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז- 2017 (להלן: "תקנות אבטחת מידע").

8.7. הארגון ועובדיו אחראים לשימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב של המשתמש.

8.8. הכניסה לאתר תתבצע באמצעות שם המשתמש והסיסמה האישיים של כל משתמש ובאמצעות אמצעי פיזי נוסף הנתון לשליטתו הבלעדית של המשתמש (בהתאם לשיקול דעתה של טריביו). על המשתמש לשמור על חיסון הסיסמה ולא להעבירה לאף גורם (פנימי או חיצוני).

8.9. אנו ממליצים לארגון ליישם אמצעי הגנה בסיסיים על מכשיר הקצה המשמש להתחברות לשירותים כדי לשמור ולהגן על המידע שלו ושל עובדיו, מתנדביו ואף מושאי ההתנדבות, ולכל הפחות וידוא יישום אמצעי הגנה על המחשבים, כגון:

8.10. הגדרת שומר מסך;

8.11. התקנת מערכת הגנה;

8.12. יישום עדכוני אבטחת מידע לפי הנחיות יצרן;

8.13. הגדרת סיסמה מורכבת וחזקה והחלפת סיסמה באופן תקופתי.

9. חובות הארגון ומשתמשיו

9.1. הארגון ומשתמשיו מתחייבים שלא לבצע באתר כל פעולה המהווה זיוף, התחזות, הטעיה או הונאה.

9.2. הארגון ומשתמשיו מתחייבים שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או תוכן אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא, בלי הרשאה מפורשת מראש מטריביו.

9.3. הארגון ומשתמשיו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובתוכן שבאתר, או בכל חלק מהם.

9.4. הארגון מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של טריביו, במקרים בהם טריביו תחשוש כי השימוש של המשתמש אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא טריביו רשאית לבצע כל פעולה אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ועל זכויות משתמשים אחרים ובין היתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר ולתעד ו/או להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר.

9.5. המשתמש יהיה אחראי לכל שימוש שיעשה תוך שימוש בסיסמא, בקוד הגישה או בהרשאה שלו.

9.6. הארגון נושא באחריות מלאה כלפי טריביו, ויפצה ו/או ישפה אותה עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק, אובדן, הפסד, הוצאה, דרישה ו/או תביעה ו/או טענה שתהיה לכל צד ג' בכל הקשור לאמור להסכם זה.

10. שונות

10.1. לצורך תפעולו השוטף של האתר ואיסוף נתונים סטטיסטיים, טריביו עשויה לעשות שימוש בכלים טכנולוגיים לרבות שמירת כתובת ה IP ושימוש ב"עוגיות" (cookies), להרחבה נא ראו את מדיניות הפרטיות של האתר.

10.2. טריביו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתה ובהתאם הסכם השירותים בין הארגון והחברה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי טריביו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות או נזקים ישירים או עקיפים שיתרחשו עקב ביצוע השינויים באתר החברה, לרבות הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע.

10.3. זכויות הקניין הרוחני באתר הן בבעלות חברת טריביו. למעט שימוש באתר עבור מתן השירות אין לעשות בו כל שימוש שהוא ובכלל זאת אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לאפשר לאחרים או לעשות בו שימוש מסחרי. כל הזכויות בכל המידע שיצטבר באזור הייעודי הינם של הארגון בלבד.

10.4. הרישיון לשימוש באתר ניתן לשנה מלאה מיום פתיחת החשבון, ויוארך בהתאם להסכמות בין הארגון לבין חברת טריביו או באופן אוטומטי, לפי העניין.

10.5. כל הזכויות בכל המידע שיצטבר באזור הייעודי הינם של הארגון בלבד.

 

11. מאגרי מידע ודיני הגנת הפרטיות

11.1. ארגון המבצע שימוש בשירותי האתר, לרבות ניהול מתנדבים ופעילויות התנדבות, נדרש לרשום מאגר מידע אצל רשם מאגרי המידע או לצרף א המידע למאגר רשום קיים, ולרשום את טריביו כמחזיקה במאגר, וזאת עפ"י הוראות חוק הגנת הפרטיות. טריביו והארגונים יעשו שימוש במידע בהתאם למטרות שהוגדרו, בהתאם למסמך זה ובכפוף להוראות כל דין ולחובות החלות על הארגון על פי כל דין, לרבות דיני הגנת הפרטיות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הארגון מתחייב:

11.1.1. לקיים את הוראות הדין בכל הנוגע לשמירה והעברה של מידע אישי ונתונים כחלק מניהול המתנדבים ופעילויות ההתנדבות, במהלך ו/או בקשר עם השימוש בשירותים, לרבות מידע אישי של ו/או בקשר למתנדב, ובכלל זה הארגון מתחייב לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, לרבות פרק ב' לחוק (הגנה על הפרטיות במאגרי מידע), התקנות שהותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות, ובכלל זה תקנות אבטחת מידע, הנחיות רשם מאגרי המידע הרלוונטיות, והכל כפי שיעודכנו מעת לעת.

11.2.1. ככל שהארגון יוגדר כבעל מאגר המידע, הארגון ועובדיו מתחייבים כי השימוש שיעשה במידע כאמור, תואם את מטרות ובהתאם להוראות כל דין.

11.3.1. הארגון מתחייב כי המידע הושג כדין וכי קיבל את כל האישורים וההסכמות הדרושים על פי נהלי הארגון וכל דין להעברת המידע לטריביו לצורך עיבודו במערכותיה ו/או במערכות צדדים שלישיים הפועלים מטעמה בישראל ו/או בחו"ל, וכי העברת המידע לטריביו והשימוש שייעשה בו על ידי טריביו ו/או ע"י צדדים שלישיים מטעמה אינו פוגע בפרטיות ו/או בזכויות אחרות של המתנדבים ו/או של בעל המאגר.

11.4.1. ככל שאיסוף ועיבוד המידע כפוף למערכות דינים אחרות, אזי הבסיס החוקי לעיבוד המידע אודותיך ואודות אחרים על פי אותם דינים עשוי להיות שונה.

11.3.ככל שהוראות תקנות הגנת המידע האירופאיות (GDPR) חלות על הארגון, הארגון יוגדר כ-Data Controller וטריביו תוגדר כ-Data Processor, ובין הצדדים יחתם הסכם עיבוד מידע ייעודי כאשר באחריות הארגון הגדרת דרישות והוראות נוספות לקיום הוראות ה-GDPR. טריביו תיישם כל התחייבות רלוונטית אליה כ-Data Processor תחת ה-GDPR ותעבד את המידע האישי בהתאם להוראות הדין ובהתאם להסכם. ככל שטריביו תסבור כי הוראות ההסכם עומדות בסתירה עם ה-GDPR היא תיידע את הארגון על כך.

11.4. למידע נוסף אודות זכויות נושא מידע:

 https://gdpr.eu/article-15-right-of-access/

https://gdpr-info.eu/chapter-3/

11.5. במקרה של שמירת מידע נוסף מקטינים (בהתאם לדיני המדינה הרלוונטית) הארגון יוסיף גם את פרטי ההורה / האפוטרופוס של הקטין.

11.6 באחריות הארגון ליידע את משתמשיו על אחריותם בהתאם למסמך זה.

 

12. הגבלת אחריות

12.1. השירות באתר ניתן לשימוש כפי שהוא 'AS IS'. מעצם כך לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טריביו בגין תכונות ואופן השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ולדרישות המשתמש.

12.2. הארגון ישיב לפניות מנושאי מידע או מרשויות רגולטוריות בנוגע לעיבוד מידע, ויידע את טריביו בכתב לגבי פניות כאלה הקשורות לעיבוד המידע המתבצע על ידה, והכל בהתאם להוראות כל דין. טריביו תשיב לפניות אלה בהתאם להנחיות הארגון, אלא אם טריביו נדרשת לציית להתחייבויותיה החוקיות, ליישוב סכסוכים ו/או אכיפת זכויותיה או הסכמיה של טריביו.

12.3. הצעות התנדבות של צדדים שלישיים - האתר עשוי לכלול הצעות התנדבות, בין אם של טריביו ובין אם של גופים אחרים המנהלים מתנדבים. ככל שמקור ההצעות אינו באתר אלא בגופים המנהלים מתנדבים, הרי שטריביו אינה אחראית לתכני אותן הצעות, לפעילויות ההתנדבות המוצעות בהן ולקיומן.

 

13. שינויים לתנאי השימוש

13.1. טריביו שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ולעדכן את תנאי השימוש בכל זמן נתון. טריביו תשלח את תנאי השימוש החדשים לארגון לאישורו. השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקפם בתוך 45 ימים מיום עדכון המסמך, והמשך השימוש של הארגון במערכת לאחר מניין הימים יחשב כהסכמה לשינויים שבוצעו.

13.1.1. במידה שתנאי השימוש יתוקנו בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין.

ברירת דין וסמכות שיפוט

14.1. כל מחלוקת  ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תדון בבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.