top of page

מדיניות פרטיות אפליקציית Tribu

מועד עדכון אחרון: 3 לנובמבר 2020

ברוכים הבאים ל–Tribu ,האפליקציה (להלן: "המערכת"). אנחנו מתייחסים בכבוד רב לפרטיותכם, ועל כן חשוב לנו להבהיר לכם את היקף המידע הנאסף אודותיכם, השימושים שיתכן וייעשו בו וזכויותיכם ביחס אליו.

כללי

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש האמורים, ומצטבר אליו.

המערכת אוספת עליכם שני סוגי מידע:

האחד – כללי שאינו מזהה באופן אישי, דוגמת מידע סטטיסטי מצטבר, כגון אופן השימוש שלכם במערכת, משך הזמן שאתם במערכת, כתובת האינטרנט (Address IP ) ממנה אתם גולשים באינטרנט וכו'.

השני – מטבע הדברים, נאסף אודותיכם במערכת אף מידע אישי ורגיש, שברובו נמסר למערכת על ידיכם לשם קבלת פעילויות ההתנדבות המוצעות לכם. לדוגמא: אמצעי זיהוי ככל שעשיתם בהם שימוש, הפרטים הנמסרים על ידיכם בעת ההרשמה (כגון שמכם, גילכם, כתובתם וכדומה), היסטורית ההתקשרויות באמצעות המערכת )דוגמת הפעילויות וההתנדבויות בהם אתם משתתפים, פרטי ההתקשרות שלכם עם מנהלי ההתנדבויות שלכם וכדומה.

 

רישום לשירותים

בעת הרישום לשירותים שמציעה המערכת, הינכם מתבקשים למסור פרטים אישיים מזהים.

כמובן שאינכם חייבים להרשם כלל לשירותים או שאינכם חייבים למסור את כל המידע, אולם ככל שלא תמסרו מידע רלוונטי ו/או מזהה נכון או מתאים, רמת השירות שתקבלו מהמערכת וממנהלי התנדבות תיפגע בהכרח. מנהל התנדבות שלא ידע את שמכם, לא יוכל לתקשר איתכם באופן אפקטיבי.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה על מנת –

 • לאפשר לכם להשתמש בשירותים שונים במערכת, לקבוע מועדי התנדבות, לוודא את התאמת ההתנדבויות אליכם ולהיפך

 • לייצר הצעות התנדבות מותאמות

 • לזהות אתכם באופן אוטומטי

 • לשם משלוח עדכונים ותזכורות על התנדבויות ושירותים אחרים אותם הזנתם במערכת.

 • לשם יצירת אזורים אישיים במערכת בהם ישמרו נתוניכם האישיים ותוכלו לבצע פעולות

 • אישיות במערכת, אם וככל שיהיו קיימים כאלו.

 • לבטל, להוסיף, לשנות, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים והאימוג'ים המוצעים

 • במערכת.

 • לשם פניות אליכם, המתבססות על ניתוחי המידע שנמצא במערכת למול נתוניכם

 • האישיים שהעליתם למערכת או היסטורית השימוש שלכם במערכת, והכל לשם משלוח

 • הצעות להתנדבויות ופעילויות לפי מנגנוני ההתאמה ולפי דעתו של מנהל ההתנדבות.

 • לצורך יצירת קשר עימכם, ככל שיעלה הצורך.

 

מידע המצוי בידי מנהלי ההתנדבות

אנא שימו לב שבידי מנהלי ההתנדבות הרלוונטיים אליכם נמצא מידע רב המתייחס אליכם, חלקו מזהה אתכם אישית דוגמת פרטיכם, שם מלא, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל, היסטוריית ההתנדבויות שלכם. למנהלי התנדבות גישה מלאה למידע הרלוונטי אודותיכם הנשמר באפליקציה.

האחריות המלאה על איסוף, שימוש ומחיקת מידע זה נמצאת בידי מנהלי ההתנדבות בלבד, וככל שהאפליקציה שבבעלותה ובאחריותה של טריביו נוטלת בכך חלק, הרי היא עושה זאת בעבור מנהלי ההתנדבות ומטעמם בלבד.

 

מסירת מידע לצד שלישי

ביחסים עם המערכת, הן ביחס למסמך זה והן ביחס לכל תנאי רלוונטי אחר החל בין הצדדים, מנהל ההתנדבות יחשב כצד קשור ולא כצד שלישי ומובהר כי מנהל ההתנדבות יקבל באופן גלוי את כל המידע של המתנדב המתייחס אל אותו מנהל התנדבות אלא אם כן  צויין לידו במפורש כי לא יימסר למנהל ההתנדבות.

המערכת רשאית להעביר את פרטיכם לגופים המנהלים התנדבות במערכת לאחר הסכמתכם לכך בלבד.

המערכת לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים והמידע המזהה אתכם באופן אישי אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם המערכת תימכר לצד שלישי או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות המערכת לתאגיד כלשהו -

 • וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המערכת עם פעילותו של צד

 • שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו וימשיך את פעילותה של המערכת.

 • מידע שאינו מזהה אישית ומידע סטטיסטי אינו נשמר בסודיות ועשוי להיות מועבר .

 

המערכת רשאית להעביר את פרטיכם לרשויות החוק במקרים המפורטים להלן:

 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין טריביו ו/או הרשות המזמינה שתחייב חשיפת פרטיך או במקרים של הפרת תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וכל הסכם אחר עם האפליקציה ומי מטעמה;

 • אם תבצע במערכת, פעולות שבניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש;

 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

 • אם המערכת תסבור לפי מיטב שיקול דעתה, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם למערכת, ו/או לכל צד שלישי אחר תעביר את המידע לרשויות החוק.

 

הצעות התנדבות של גופי התנדבות במערכת

המערכת עשויה לכלול הצעות התנדבות, בין אם של מפעילת המערכת ובין אם של גופים אחרים המנהלים מתנדבים. ככל שמקור ההצעות אינו במערכת אלא בגופים המנהלים מתנדבים, הרי שמפעילי המערכת אינם אחראים לתכני אותן הצעות, לפעילויות ההתנדבות המוצעות בהן ולקיומן.

 

אבטחת מידע

המערכת מיישמת מערכות ונהלים עדכניים ומחמירים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו איננו יכולים להתחייב שהמערכת ו/או השירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי- מורשית למידע המאוחסן בהם או שינויו באמצעות גישה שכזו.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ,כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

ככל שקיים בידינו מידע שכזה שברצונכם לעדכן, לשנות או למחוק, אנא פנו אלינו באמצעות הדוא"ל office@we-tribu.com

 

כיוון שהמידע שבידינו עשוי לשמש לצורך פניה אישית אליכם, אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בפנייה במייל או בפנייה לתמיכה שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע ואנו נכבד פניה זו.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, יעודכן התאריך הקבוע מעלה, ובתחתית העמוד תכלל הפניה לנוסח הקודם של המדיניות.

המשך פעולה כלשהי במערכת לאחר שינוי מדיניות הפרטיות משמעו באופן חד משמעי כי הינכם מסכימים למדיניות המעודכנת, ואם אינכם מסכימים לה – אנא אל תבצעו פעולה כלשהי במערכת לאחר עדכונה.

 

למען הסר ספק, מטעמי נוחות מסמך זה נכתב בלשון זכר, אך פונה לשני המינים כאחד.

 

יצירת קשר

אם יש לך שאלות לגבי תנאים אלו, אנא פנה אלינו.

office@we-tribu.com

bottom of page