מדיניות פרטיות ותנאי שימוש אתר ניהול Tribu

מועד עדכון אחרון: 14 במאי 2021

1. מבוא

1.1. ברוך הבא לאתר הניהול - Tribu (להלן: "האתר") של חברת טריביו, חברה לתועלת הציבור אשר מטרתה ליצור ולהרחיב את מעגלי ההתנדבות והנתינה בחברה הישראלית (להלן: "טריביו" או "אנחנו").​

1.2. האתר משמש ארגונים שונים ככלי לניהול פעילויות ההתנדבות והמתנדבים עצמם, באופן שכל ארגון יכול לנהל את כל המידע הקיים על מתנדביו, לרבות אך לא רק, מידע אישי, חוות דעת, התאמה להתנדבות, דיווחי שעות וכיו"ב (להלן: "השירותים").

1.3. לכל ארגון אזור ייעודי באתר אשר בו נוצר ונאסף מידע. המידע הינו בבעלותו ובאחריותו של הארגון.

1.4. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש נועדו להבטיח, בין היתר, את אבטחת המידע והגנת הפרטיות של המידע שנצבר באזור הייעודי של הארגון באתר.

1.5. מסמך זה מפרט את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש בעת השימוש בשירותים על ידי הארגונים ומהווה מסמך משפטי מחייב בין הארגון ומי מטעמו לבין טריביו.

1.6. שימוש באתר לכל צורך שהוא כפוף למסמך זה. השימוש בשירות ייחשב כהסכמה מצד הארגון לכל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה. לפיכך, בעצם השימוש באתר (לרבות בכל תוכן המופיע בו, ובכלל זה, שימוש בשירותים) הארגון מצהיר כי קרא והבין את מסמך מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש והסכים לתנאיו.

1.7. ככל שהארגון אינו מסכים למסמך זה ו/או לשינויים שעשויים להתבצע בו, בין היתר מכוח החוק, באפשרותו לפנות אלינו כדי שנעניק לו פתרונות חלופיים.

1.8. המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

2. שימוש בשירותי האתר

2.1. בעת השימוש בשירותים שמציע האתר, כל משתמש מטעם הארגון מתבקש למסור שם מלא וכתובת דוא"ל של הארגון לצורך פתיחת חשבון, וכן לקבל הרשאה מהארגון לניהול האזור הייעודי של הארגון.

2.2. מובהר בזאת, כי לא חלה כל חובה שבדין למסירת המידע האמור, אלא אם צוין אחרת, ומסירת המידע תלויה ברצון החופשי והסכמתם הן של משתמשי הארגון והן של המתנדבים שנרשמים לאזור הייעודי של הארגון.

2.3. ניתן לשנות את הפרטים שנמסרו באמצעות כניסה לאזור האישי של הארגון באתר או באמצעות פניה אלינו בכתובת office@we-tribu.com.

2.4. כל שינוי בהרשאות ו/או במנהלים מטעם הארגון כפופים לאישורו של הארגון בלבד.

2.5. שיוך מתנדב לארגון – אם ברצון הארגון לשייך מתנדב לאזור הייעודי שלו, ניתן לבצע זאת באחת משתי הדרכים הבאות:

2.5.1. שיוך אוטומטי על ידי מנהלי הארגון.

2.5.2. שיוך באישור מנהל הארגון – באופן ישיר על ידי המתנדב באמצעות האפליקציה.

2.6. הקמת פעילויות התנדבות באתר:

2.6.1. הארגון רשאי להגדיר פעילות התנדבות לעובדי הארגון ו\או למתנדבים המשויכים לארגון בלבד.

2.6.2. הארגון רשאי להגדיר פעילות פומבית לכלל המתנדבים הקיימים באתר.

2.7. טריביו אינה אחראית לפעילויות ההתנדבות של הארגון ו\או לתוכן המועלה לאתר ע"י הארגון.

2.8. הארגון אחראי על כל פעילות התנדבות מטעמו בהתאם להוראות כל דין, לרבות בנושא ביטוחים.

2.9. קיים איסור גורף על פרסום אירועים שאינם אירועים התנדבותיים, וכן אירועים שאינם עומדים בדרישות החוק, לרבות אירועים בעלי גילויי הסתה, אלימות, גזענות ועוד.

3. התחייבות טריביו לשמירה על המידע באזור הייעודי של הארגון

3.1. טריביו מתחייבת לשמור בסוד ולא להעביר, להראות, למסור, להודיע, לגלות או להביא לידיעת כל גורם, במישרין או בעקיפין, את המידע שבאזור הייעודי, ללא אישור מראש ובכתב של הארגון, ובאופן בלתי מוגבל בזמן, גם לאחר תום השימוש של הארגון באתר.

3.2. כל המידע אשר יצטבר באזור הייעודי של הארגון שייך לארגון בלבד. טריביו לא תעשה כל שימוש במידע זה וכן במידע ובפרטים של המתנדבים אשר נרשמו להתנדבות באזור הייעודי של הארגון, אלא לצורך הפעלת האתר ואספקת השירותים.

3.3. טריביו תנקוט בכל האמצעים הדרושים לצורך הגנה על מידע זה ואבטחתו, ותוודא כי גישה למידע כאמור תהיה נתונה לטריביו ו/או למי מטעמה שקיבל הרשאה לכך, וזאת לאחר שחתם בפני טריביו על התחייבות לשמירה על סודיות.

3.4. טריביו מתחייבת שלא להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו ללא אישור הארגון מראש ובכתב. ככל שהארגון יאשר את העברת המידע כאמור, תכלול טריביו בהסכם עם הצד השלישי את כל החובות החלות עליו בקשר למידע במסגרת ההתקשרות.

3.5. טריביו מתחייבת להפריד את המידע הקיים באזור הייעודי של הארגון משאר המידע המצוי באתר.

3.6. טריביו מתחייבת לפרסם באופן שוטף, ולפחות אחת לשנה, דיווח בכל הנוגע לאופן אבטחת המידע, ניהולו שמירתו ועיבודו, ככל שתקבל בקשה כזו מאת הארגון.

3.7. טריביו מתחייבת לדווח לארגון על כל חריגה בשימוש ו/או בגישה למידע ו/או על כל מקרה של חשש לדליפת המידע ו/או אירוע אבטחה וזאת מיד עם התגלותם.

3.8. טריביו תאפשר למנהלי ההתנדבות, מיד עם דרישתם, לקבל את כל המידע מהאזור הייעודי של הארגון, באמצעות מדיה מגנטית או באמצעות מערכות דיגיטליות אחרות, ותמחק, לבקשת הארגון, את כל המידע האמור, וזאת לא יאוחר מ-30 ימי עסקים מרגע קבלת הבקשה.

3.9. כל תוכן המידע אשר יוזן על ידי הארגון ו/או מי מטעמו לאתר יהיה באחריותו הבלעדית.

3.10. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי מסמך זה, טריביו מתחייבת לפעול בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן: "תקנות אבטחת מידע")

3.1.. בעת השימוש באתר יוכל הארגון לנהל ולקבל מידע על מתנדבים המשויכים אליו ו/או אודות מתנדבים אחרים; פעילויות התנדבות עתידיות על פי כישורים ואזור גאוגרפי; פעולות התנדבות שהתרחשו; תמונות שצולמו במהלך ההתנדבות וכיו"ב.

3.12. לצורך השימוש בחלק מהשירותים, משתמשי ו/או מתנדבי הארגון יתבקשו להזין פרטים אישיים אודותיהם לצורך פתיחת חשבון כמפורט להלן:

3.12.2. מידע אשר מוזן לאתר באופן ידני: בעת השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ייתכן כי המשתמש יידרש לספק מידע אישי ומזהה אודות מתנדבים כדוגמת שם ושם משפחה, מספר טלפון נייד, ת"ז וכתובת דואר אלקטרוני. מידע זה נדרש לצורך השלמת קבלת השירותים ו/או כדי שנוכל ליצור קשר עמו.

3.12.2. באופן אוטומטי: לצורך תפעולו השוטף של האתר ואיסוף נתונים סטטיסטיים, טריביו עשויה לעשות שימוש בכלים טכנולוגיים, בהתאם לסוג השירותים שטריביו מספקת לאותו משתמש. בכפוף לאמור, טריביו עשויה לשמור את כתובת ה-IP של מכשיר הקצה ממנו המשתמש ניגש לאתר.

שמירת מידע על מתנדבים ופעילויות התנדבות: כל ארגון רשאי לאסוף ו/או להזין כל מידע שהוא על מתנדביו ו/או על פעילויות ההתנדבות שלו. האחריות לאיסוף ועיבוד נתונים אלה היא על הארגון בלבד ובכפוף להוראות כל דין. כל ארגון יכול לצפות ולנהל רק את מידע של המתנדבים שלו או מידע של מתנדבים שאינם משויכים לשום ארגון.

 

4. השימוש במידע

טריביו תהא רשאית לעשות שימוש במידע, באופן כזה שיהיה גלוי רק לטריביו ולמי שקיבל לכך הרשאה מטעמה לשימושים הבאים:

4.1. לצורך תפעול שוטף של האתר ושל האזור הייעודי של הארגון.

4.2. לאפשר לארגון להשתמש בשירותים שונים באתר, לקבוע מועדי התנדבות, לוודא את התאמת הארגונים למתנדבים ולהיפך.

4.3. לייצר הצעות התנדבות מותאמות.

4.4. לזהות את המשתמשים מטעם הארגון באופן אוטומטי.

4.5. לשם משלוח עדכונים ותזכורות על התנדבויות ושירותים אחרים שהוזנו לאתר על ידי הארגון או מי מטעמו.

4.6. לשפר את חווית השימוש באתר, למדוד את הביצועים של האתר ולשפר את התוכן והעיצוב שלו.

 

5. מידע המצוי בידי מנהלי ארגון

5.1. בעת שיוך מתנדב לארגון, פרטיו האישיים אותם הזין המתנדב באפליקציה משויכים לאזור הייעודי של הארגון.

5.2. חלק מהמידע המוצג בפני הארגון מזהה את המתנדבים באופן אישי, כגון שם מלא, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל והיסטוריית ההתנדבויות שלהם, וחלקו אינו מזהה, כמו אגרגציה של נתונים ונתונים סטטיסטיים.

5.3. הארגון רשאי לשמור מידע נוסף על מתנדבים (להלן: "המידע הנוסף") תוך פניה ישירה אליהם. באחריות הארגון להגדיר את המידע הנוסף הדרוש לו. הארגון אחראי לקבל את הסכמתו של המתנדב לעיבוד המידע הנוסף אודותיו, וכן לטיב ולאמינות המידע הנוסף. טריביו לא אחראית ולא תישא באחריות לאיסוף המידע הנוסף כאמור.

 

6. מסירת מידע לצד שלישי

6.1. בעת השימוש באתר, הן ביחס למסמך זה והן ביחס לכל תנאי רלוונטי אחר החל בין הצדדים, כל בעלי ההרשאות תחת אותו ארגון, יחשבו כצד קשור ולא כצד שלישי, ומובהר כי יקבלו באופן גלוי את כל המידע של המתנדבים המשויכים לאותו הארגון, אלא אם צוין במפורש כי מידע זה לא יימסר.

6.2. בעלי ההרשאות בארגון יקבלו את פרטי המתנדבים הקשורים להתנדבויותיהם תחת אותו הארגון, לאחר הסכמתם בלבד.

6.3. מידע שאינו מזוהה אישית ומידע סטטיסטי אינו נשמר בסודיות ועשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ו/או לשמש לטובת צרכים מחקריים, שיפור השירות, שיווק השירות ועוד.

6.4. העברת מידע מזוהה אודות משתמשי הארגון ו/או המתנדבים לצדדים שלישיים תתאפשר במקרים המפורטים להלן:

6.4.1. בהסכמה ובאישור הארגון או המתנדב.

6.4.2. במקרה בו העבירה ו/או הסבה טריביו לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה, ובלבד שהצד השלישי כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במסמך זה.

6.4.3. בכל מקרה בו הפר הארגון ו/או המתנדב את תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ו/או במקרים בהם הארגון ו/או המתנדב ו/או מי מטעמו, ביצע או ניסה לבצע באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות מסמך זה ו/או להוראות כל דין.

6.4.4. לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים, טריביו מספקת מידע אישי לגופים הקשורים אליה או לגופים אחרים שהיא משתפת איתם פעולה ונותנת בהם אמון (כגון AWS המספקת שירותי אירוח בענן באירופה), לפי ההוראות שלה ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות, תוך שימוש בכל האמצעים ההולמים לשמירה על סודיות ואבטחה.

6.5. טריביו רשאית להעביר את המידע לרשויות החוק במקרים המפורטים להלן:

6.5.1. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין הארגון ו/או מטעמו לבין טריביו ו/או מי מטעמה.

6.5.2. אם הארגון יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין או בניגוד למסמך זה.

6.5.3. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את המידע.

6.5.4. אם טריביו תסבור, לפי מיטב שיקול דעתה, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לאתר, ו/או לכל צד שלישי אחר.

6.5.5. בכל מקרה בו תסבור טריביו כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושה ו/או לרכושו או לגופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של טריביו.

 

7. הרשאות שימוש באתר

7.1. טריביו תקים חשבון אחד עבור הארגון ובהתאם לבקשתו, החשבון ישמש את מנהל הארגון.

7.2. באתר הניהול קיימים 3 סוגי הרשאות:

7.2.1. מנהל ארגון – בעל ההרשאה הגבוהה ביותר, משמש כמנהל האתר עבור הארגון (Admin). מנהל הארגון רשאי להגדיר לארגונו משתמשים נוספים כמנהלי ארגון\מנהלי קבוצה\מנהלי התנדבות.

7.2.2. מנהל קבוצה – בכל ארגון קיימות קבוצות של התנדבויות. מנהל הקבוצה אחראי על ההתנדבויות המנוהלות באותה קבוצה ועל מנהלי ההתנדבויות. מנהל הקבוצה רשאי לגשת לפרטיהם של כלל המתנדבים המשויכים תחת קבוצתו.

7.2.3. מנהל התנדבות – בעל ההרשאה הנמוכה ביותר. מנהל ההתנדבות אחראי על פעילות התנדבותית ספציפית ובעל הרשאה לפרטיהם של כלל המתנדבים תחת אותה הפעילות.

7.3. טריביו אינה אחראית למשתמשים הנוספים שיוגדרו על ידי מנהלי הארגון.

7.4. אתה רשאי לסרב לקבל את העוגיות ו/או משואות הרשת אם הדפדפן או הרחבת הדפדפן שלך מאפשר זאת, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת האתר. עם זאת, סירוב לקבלת קבצים אלה עלול להפריע לשימושך בחלק משירותי האתר.

 

8. העלאת תכנים

8.1. האתר עשוי לכלול הצעות התנדבות, בין אם של טריביו ובין אם של גופים אחרים המנהלים מתנדבים. ככל שמקור ההצעות אינו באתר אלא בגופים המנהלים מתנדבים, הרי שטריביו אינה אחראית לתכני אותן הצעות, לפעילויות ההתנדבות המוצעות בהן ולקיומן.

8.2. במסגרת פעילות ההתנדבות רשאי הארגון לעלות תמונות לאתר ובלבד שלארגון זכויות בתמונות או שקיבל את הסכמת המצולם, טרם העלאת התמונה.

8.3.מנהל הארגון רשאי למחוק את התוכן שהועלה לאתר על ידי גורם מטעמו ו/או על ידי מתנדבים המשויכים לארגונו. תוכן המועלה מחוץ לאתר הינו באחריות המשתמש שהעלה בלבד.

8.4. מנהל ארגון\מנהל התנדבות\מנהל קבוצה רשאי להעלות פוסטים, להגיב עליהם, לשוחח בצ'אט ועוד.

8.5. טריביו אינה אחראית על תכנים אשר הועלו לאתר הניהול.

 

9. מאגרי מידע ודיני הגנת הפרטיות

9.1. ארגון המבצע שימוש בשירותי האתר, לרבות ניהול מתנדבים ופעילויות התנדבות, נדרש לרשום כדין מאגר מידע אצל רשם מאגרי המידע כבעלים של המאגר ואת טריביו כמחזיקה במאגר, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות. הארגון וטריביו יבצעו שימוש במידע בהתאם למטרות שהוגדרו, בהתאם למסמך זה ובכפוף להוראות כל דין ולחובות החלות על שני הצדדים על פי כל דין, לרבות דיני הגנת הפרטיות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הארגון מתחייב:

9.1.1. לקיים את הוראות הדין בכל הנוגע לעיבוד והעברה של מידע אישי ונתונים כחלק מניהול המתנדבים ופעילויות ההתנדבות, במהלך ו/או בקשר עם השימוש בשירותים, לרבות מידע אישי של ו/או בקשר למתנדב, ובכלל זה לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התקנות שהותקנו מכוחו ובפרט תקנות אבטחת מידע, הנחיות רשם מאגרי המידע הרלבנטיות, והכל כפי שיעודכנו מעת לעת.

9.1.2. לקיים את הוראות הדין בכל הנוגע לעיבוד והעברה של מידע אישי ונתונים כחלק מניהול מתנדבים מחו"ל ופעילויות ההתנדבות, ובפרט מהאיחוד האירופי, ככל שהדבר רלוונטי, במהלך ו/או בקשר עם השימוש בשירותים, לרבות מידע אישי של ו/או בקשר למתנדב, ובכלל זה לקיים את הוראות תקנות הגנת המידע האירופאיות (GDPR) ו/או כל דיני הגנת פרטיות רלוונטיים אחרים החלים במדינה של הארגון ו/או המתנדב.

9.1.3. לעשות שימוש במידע בהתאם למטרות המאגר באופן שאינו פוגע בזכויות המתנדבים.

9.1.4. להעניק לנושאי המידע את זכויותיהם על פי הדין, ובכלל זה הזכות לעיון ותיקון מידע.

9.1.4.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. ככל שקיים בידינו מידע שכזה שנדרש לעדכן, לשנות או למחוק, אנא פנו אלינו באמצעות דוא"ל.

9.1.4.2. הארגון כבעל מאגר מידע אחראי לטפל בפניות אלה בהתאם לחוק. טריביו כמחזיקה במאגר תסייע לארגון, ככל שתידרש, למלא אחר הבקשות. כמו כן, במקרה שבקשות מסוג זה יגיעו ישירות לטריביו, היא תעביר אותן ישירות לארגון הרלוונטי להמשך טיפול.

9.1.5. לאסוף ולעבד את המידע כדין ולקבל את כל האישורים וההסכמות הדרושים על פי כל דין להעברת המידע לטריביו לצורך עיבודו במערכותיה ו/או במערכות צדדים שלישיים הפועלים מטעמה בישראל ו/או בחו"ל, וכי העברת המידע לטריביו והשימוש שייעשה בו על ידה ו/או ע"י צדדים שלישיים מטעמה אינו פוגע בפרטיות ו/או בזכויות אחרות של נשואי המידע.

9.1.6. לשאת באחריות מלאה כלפי טריביו, ולפצות ו/או לשפות את טריביו, עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק, אובדן, הפסד, הוצאה, דרישה ו/או תביעה ו/או טענה שתהיה לכל צד ג' בכל הקשור לאמור בסעיף זה.

9.2. הארגון, כבעל מאגר, רשאי לבקש מטריביו באמצעות פניה בדוא"ל, למחוק כל מידע שמוחזק במערכותיה ומוגדר תחת פרטי המאגר שלו. טריביו תמחק את המידע, לכל היותר, תוך 30 ימים מיום קבלת הפניה.

 

10. GDPR

10.1. ככל שהוראות ה-GDPR חלות על הארגון, הארגון יוגדר כ-Data Controller וטריביו תוגדר כ-Data Processor.

10.2. Data Controller כהגדרתו ב-GDPR משמעו אדם או ישות משפטית, אשר באופן עצמאי או יחד עם אחרים, מגדיר את אופן ומטרות עיבוד המידע האישי.

10.3. Data Processor כהגדרתו ב-GDPR משמעו אדם או ישות משפטית שמעבד את המידע האישי בשם ה-Controller.

הארגו10.4. ן יגדיר לטריביו דרישות והוראות נוספות לקיום הוראות ה-GDPR בהסכם כתוב. טריביו תיישם כל התחייבות רלוונטית אליה כ-Data Processor תחת ה-GDPR ותעבד את המידע האישי בהתאם להוראות הדין ובהתאם להסכם. ככל שטריביו תסבור כי הוראות ההסכם עומדות בסתירה עם ה-GDPR היא תיידע את הארגון על כך.

10.5. על הארגון להעניק לנשואי המידע את הזכויות המוקנות להם מכוח ה-GDPR וליידע אותם על זכויות אלה, לרבות אך לא רק, הזכות להישכח, הזכות לתקן מידע אישי, הזכות להתנגד לעיבוד מיד, הזכות להגיש תלונה וכיו"ב.

10.6. במקרה של שמירת מידע נוסף מקטינים מתחת לגיל 16 או 13 (בהתאם לדיני המדינה הרלוונטית), הארגון יוסיף גם את פרטי ההורה / האפוטרופוס של הקטין.

10.7. הארגון ישיב לפניות מנשואי מידע או מרשויות רגולטוריות בנוגע לעיבוד מידע אישי, ויידע את טריביו בכתב לגבי פניות כאלה הקשורות לעיבוד המידע המתבצע על ידה, והכל בהתאם להוראות כל דין. טריביו תשיב לפניות אלה בהתאם להנחיות הארגון, אלא אם תידרש לציית להתחייבויותיה החוקיות, ליישוב סכסוכים ו/או אכיפת זכויותיה או הסכמיה.

10.8. מידע נוסף על הזכויות בהתאם ל-GDPR ניתן למצוא בקישור שלהלן:

 

11. אבטחת מידע

11.1. טריביו מיישמת מערכות ונהלים עדכניים ומחמירים לאבטחת מידע ומשקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמה ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). המידע האישי מאוחסן על שרתים מאובטחים של צדדים שלישים המספקים לנו שירותי ענן. אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט. אם יש לך חששות בנוגע למידע מסוים, הימנע מלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט.

11.2. טריביו תדווח לארגון על כל אירוע אבטחת מידע שעשוי לסכן ו/או לפגוע בארגון באופן מידי מהרגע בו נודע לה על האירוע. כמו כן, הארגון ידווח לטריביו על כל אירוע אבטחת מידע שעשוי לסכן ו/או לפגוע בטריביו באופן מידי מהרגע בו נודע לו על האירוע.

11.3. הכניסה לשירות תתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמה אישיים ובאמצעות אמצעי פיזי נוסף הנתון לשליטתו הבלעדית של המשתמש כפי שיוחלט על ידי טריביו.

11.4. על המשתמש להגדיר סיסמה לחשבונו האישי בהתאם למדיניות הסיסמאות המפורטת להלן:

11.4.1. מינימום 8 תווים בסיסמה;

11.4.2. הסיסמה תהיה מורכבת ותשלב אות קטנה ואות גדולה באנגלית וספרות;

11.4.3. הסיסמה תוחלף אחת ל-180 יום;

11.4.4. אין לחזור על סיסמאות קודמות (לפחות 5).

11.5. Session Time Out – לאחר 60 דקות של אי פעילות או לאחר 8 שעות של פעילות רצופה באתר, חשבון המשתמש ינעל ותידרש הזדהות מחודשת.

11.6. לאחר 5 ניסיונות גישה שגויים, החשבון יחסם. פתיחת החשבון תתבצע על ידי מנהל הארגון.

11.7. באחריות הארגון לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על מכשיר הקצה המשמש לגישה לאתר כדי לשמור ולהגן על המידע שלו ושל מתנדביו, לפי המלצותינו כדלקמן:

11.7.1. וידוא יישום אמצעי הגנה על המחשבים:

* הגדרת שומר מסך אחרי 20 דק' של אי פעילות במחשב;

* התקנת אנטי וירוס;

* יישום עדכוני אבטחת מידע לפי הנחיות יצרן.

11.7.2. שמירה על חיסיון הסיסמה לאתר ולא להעבירה לאף גורם אחר.

11.8. ייצוא תוכן מהאתר

11.8.1. קיימת אפשרות למשתמשי הארגון לייצא דוחות ונתונים מהאתר אל מחשבי הארגון.

11.8.2. ייצוא הדוחות והנתונים מהאתר יהיה באחריות המשתמש בלבד. שים לב כי נתונים אלה מכילים מידע רגיש על מתנדבים מכוח דיני הגנת הפרטיות ומסירתו לגורם שאינו רשאי להיחשף אליו ו\או שמירתו בניגוד להוראות הדין מהווה עבירה על החוק.

11.8.3. הארגון מתבקש לנקוט באמצעי אבטחה בתחנות העבודה שלו כדי לשמור על המידע שעשוי להישמר אצלו.

12. שימוש בעוגיות ומשואות רשת

12.1. כמו אתרים רבים, טריביו משתמשת בעוגיות ומשואות רשת (Web beacons) לצורך שמירת מידע אנונימי.

12.2. עוגייה היא מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש. העוגייה מייצגת מצב מסוים של גלישה באתר או שימוש באפליקציה.

12.3. משואות רשת הן תמונות גרפיות קטנות שניתן להטביע בדפי אינטרנט ובתוכן מקוון אחר לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר.

12.4. אנו משתמשים בעוגיות ומשואות רשת לצורך תפעולו השוטף של האתר, בדיקת תקינותו של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, אבטחת מידע, איסוף מידע סטטיסטי אודות שימוש ונפח שאינו כולל מידע אישי, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכיו"ב.

13. שונות

13.1. זכויות הקניין הרוחני באתר הן בבעלות טריביו בלבד. למעט שימוש בשירותי האתר, אין לעשות בו כל שימוש שהוא ובכלל זאת אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לאפשר לאחרים או לעשות בו שימוש מסחרי. 

13.2. כל הזכויות בכל המידע שיצטבר באזור הייעודי יהא של הארגון.

13.3. ידוע ומוסכם על הארגון כי כל חומר ו/או מידע ו/או תוכנה שהורד או הושג בדרך כלשהי תוך שימוש באתר, נעשה על אחריות הארגון בלבד וכי הארגון אחראי לכל נזק שיגרם לתחנות העבודה שלו או לכל אבדן מידע שנובע מהורדת חומר ו/או מידע ו/או תוכנה כאמור.

13.4. הרישיון לשימוש באתר ניתן לשנה מלאה מיום פתיחת החשבון, ויוארך בהתאם להסכמות בין הארגון לבין חברת טריביו או באופן אוטומטי, לפי העניין.

 

14. שינויים במדיניות הפרטיות

14.1. טריביו שומרת על הזכות לשנות מסמך זה זו בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

14.2. טריביו תספק הודעה מוקדמת אודות התנאים החדשים לפחות 45 ימים בטרם ייכנסו לתוקף. המשך השימוש באתר, לאחר כניסת תיקונים אלה לתוקף, מהווה הסכמה של הארגון לתנאים המתוקנים.

14.3. ככל שמסמך זה יתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין.

 

15. צור קשר

הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכל שאלה, בקשה או בעיה באמצעות פניה בדוא"ל בכתובת office@we-tribu.com .