תנאי שימוש למערכת טריביו

מועד עדכון אחרון: 14 במאי, 2021

1. מבוא

1.1. ​ברוך הבא לאתר הניהול - Tribu (להלן: "האתר") של חברת טריביו, חברה לתועלת הציבור אשר מטרתה ליצור ולהרחיב את מעגלי ההתנדבות והנתינה בחברה הישראלית (להלן: "טריביו" או "אנחנו").​​

1.2. האתר משמש ארגונים שונים ככלי לניהול פעילויות ההתנדבות והמתנדבים עצמם, באופן שכל ארגון יכול לנהל את כל המידע הקיים על מתנדביו, לרבות אך לא רק, מידע אייש, חוות דעת, התאמה להתנדבות, דיווחי שעות וכיו"ב (להלן: "השירותים").

1.3. לכל ארגון אזור ייעודי באתר אשר בו נוצר ונאסף מידע. המידע הינו בבעלותו ובאחריותו של הארגון. 

1.4. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש נועדו להבטיח, בין היתר, את אבטחת המידע והגנת הפרטיות של המידע שנצבר באזור הייעודי של הארגון באתר.

1.5. מסמך זה מפרט את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש בעת השימוש בשירותים על ידי הארגונים ומהווה מסמך משפטי מחייב בין הארגון ומי מטעמו לבין טריביו.

1.6. שימוש באתר לכל צורך שהוא כפוף למסמך זה. השימוש בשירות ייחשב כהסכמה מצד הארגון לכל הנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה. לפיכך, בעצם השימוש באתר (לרבות בכל תוכן המופיע בו, ובכלל זה, שימוש בשירותים) הארגון מצהיר כי קרא והבין את מסמך מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש והכים לתנאיו.

1.7. ככל שהארגון אינו מסכים למסמך זה ו/או לשינויים שעשויים להתבצע בו, בין היתר מכוח החוק, באפשרותו לפנות אלינו כדי שנעניק לו פתרונות חלופיים.

1.8. המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. 

2. שימוש בשירותי האתר

2.1. בעת השימוש בשירותים שמציע האתר, כל משתמש מטעם הארגון מתבקש למסור שם מלא וכתובל דוא"ל של הארגון לצורך פתיחת חשבון, וכן לקבל הרשאה מהארגון לניהול האזור הייעודי של הארגון. 

2.2. מובהר בזאת, כי לא חלה כל חובה שבדין למסירת המידע האמור, אלא אם צוין אחרת, ומסירת המידע תלויה ברצון החופשי והסכמתם הן של משתמשי הארגון והן של המתנדבים שנרשמים לאזור הייעודי של הארגון. 

2.3. ניתן לשנות את הפרטים שנמסרו באמצעות כניסה לאזור האישי של הארגון באתר או באמצעות פניה אלינו בכתובת office@we-tribu.com.

2.4. כל שינוי בהרשאות ו/או במנהלים מטעם הארגון כפופים לאישורו של הארגון בלבד.

3.5. שיוך מתנדב לארגון - אם ברצון הארגון לשייך מתנדב לאזור הייעודי שלו, ניתן לבצע זאת באחת משתי הדרכים הבאות:

       2.5.1. שיוך אוטומטי על ידי מנהלי הארגון.

       2.5.2. שיוך באישור מנהל הארגון - באופן ישיר על ידי המתנדב באמצעות האפליקציה.

2.6. קמת פעילויות התנדבות באתר:

       2.6.1. הארגון רשאי להגדיר פעילות התנדבות לעובדי הארגון ו/או למתנדבים המשויכים לארגון בלבד.

       2.6.2. הארגון רשאי להגדיר פעילות פומבית לכל המתנדבים הקיימים באתר. 

2.7. טריביו אינה אחראית לפעילויות ההתנדבות של הארגון ו/או לתוכן המועלה לאתר ע"י הארגון.

2.8. הארגון אחראי על כל פעילות התנדבות מטעמו בהתאם להוראות כל דין, לרבות בנושא ביטוחים.

2.9. קיים איסור גורף על פרסום אירועים שאינם אירועים התנדבותיים, וכן אירועים שאינם עומדים בדרישות החוק, לרבות אירועים בעלי גילויי הסתה, אלימות, גזענות ועוד. 

3. התחייבות טריביו לשמירה על המידע באזור הייעודי של הארגון

3.1. טריביו מתחייבת לשמור בסוד ולא להעביר, להראות, למסור, להודיע, לגלות או להביא לידיעת כל גורם, במישרין או בעקיפין, את המידע שבאזור הייעודי, ללא אישור מראש ובכתב של הארגון, באופן בלתי מוגבל בזמן, גם לאחר תום השימוש של הארגון באתר. 

3.2. כל המידע אשר יצטבר באזור הייעודי של הארגון שייך לארגון בלבד. טריביו לא תעשה כלש ימוש במידע זה וכן במידע ובפרטים של המתנדבים אשר נרשמו להתנדבות באזור הייעודי של הארגון, אלא לצורך הפעלת האתר ואספקת השירותים. 

3.3. טריביו תנקוט בכל האמצעים הדרושים לצורך הגנה על מידע זה ואבטחתו, ותוודא כי גישה למידע כאמור תהיה נתונה לטריביו ו/או למי מטעמה שקיבל הרשאה לכך, וזאת לאחר שחתום בפני טריביו על החייבות לשמירה על סודיות. 

3.4. טריביו מתחייבת שלא להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו ללא אישור הארגון מראש ובכתב. ככל שהארגון יאשר את העברת המידע כאמור, תכלול טריביו בהסכם עם הצד השלישי את כל החובות החלות עליו בקשר למידע במסגרת ההתקשרות. 

3.5. טריביו מתחייבת להפריד את המידע הקיים באזור הייעודי של הארגון משאר המידע המצוי באתר.

3.6. טריביו מתחייבת לפרסם באופן שוטף, ולפחות אחת לשנה, דיווח בכל הנוגע לאופן אבטחת המידע, ניהולו שמירתו ועיבודו, ככל שתקבל בקשה כזו מאת הארגון. 

3.7. טריביו מתחייבת לדווח לארגון על כל חריגה בשימוש ו/או בגישה למידע ו/או על כל מקרה של חשש לדליפת המידע ו/או אירוע אבטחה וזאת מיד עם התגלותם.

3.8. טריביו תאפשר למנהלי התנדבות, מיד עם דרישתם, לקבל את ל המידע מהאזור הייעודי של הארגון, באמצעות מדיה מגנטית או באמצעות מערכות דיגיטליות אחרות, ותמחק, לבקשת הארגון, את כל המידע האמור, וזאת לא יאוחר מ-30 ימי עסקים מרגע קבלת הבקשה.

3.9. כל תוכן המידע אשר יוזן על ידי הארגון ו/או מי מטעמו לאתר יהיה באחריותו הבלעדית. 

3.10. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי מסמך זה, טריביו מתחייבת לפעול בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) התשע"ז-2017 (להלן: "תקנות אבטחת מידע").

3.11. בעת השימוש באתר יוכל הארגון לנהל ולקבל מידע על מתנדבים המשויכים אליו ו/או אודות מתנדבים אחרים; פעילויות התנדבות עתידיות על פי כישורים ואזור גאוגרפי; פעולות התנדבות שהתרחשו; תמונות שצולמו במהלך ההתנדבות וכיו"ב.

       3.12.1. מידע אשר מוזן לאתר באופן ידני: בעת השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ייתכן כי המשתמש יידרש לספק מידע אישי ומזהה אודות מתנדבים כדוגמת שם ושם משפחה, מספר טלפון נייד, ת"ז וכתובת דואר אלקטרוני. מידע זה נדרש לצורך השלמת קבלת השירותים ו/או כדי שנוכל ליצור קשר עמו.

       3.12.2. באופן אוטומטי: לצורך תפעולו השוטף של האתר ואיסוף נתונים סטטיסטיים, טריביו עשויה לעשות שימוש בכלים טכנולוגיים, בהתאם לסוג השירותים שטריביו מספקת לאותו משתמש. בכפוף לאמור, טריביו עשויה לשמור את כתובת ה-IP של מכשיר הקצה ממנו המשתמש ניגש לאתר.

       3.12.3. שמירת מידע על מתנדבים ופעילויות התנדבות: כל ארגון רשאי לאסוף ו/או להזין כל מידע שהוא על מתנדביו ו/או על פעילויות ההתנדבות שלו. האחריות לאיסוף ועיבוד נתונים אלה היא על הארגון בלבד ובכפוף להוראות כל דין. כל ארגון יכול לצפות ולנהל רק את המידע של המתנדבים שלו או מידע של מתנדבים שאינם משויכים לארגון. 

4. השימוש במידע

טריביו תהא רשאית לעשות שימוש במידע, באופן כזה שיהיה גלוי רק לטריביו ולמי שקיבל לכך הרשאה מטעמה לשימושים הבאים:

4.1. לורך תפעול שוטף של האתר ושל האזור הייעודי של הארגון.

4.2. לאפשר לארגון להשתמש בשירותים שונים באתר, לקבוע מועדי התנדבות, לוודא את התאמת הארגונים למתנדבים ולהיפך.

4.3. לייצר הצעות התנדבות מוצאותמות.

4.4. לזהות את המשתמשים מטעם הארגון באופן אוטומטי.

4.5. לשם משלוח עדכונים ותזכורות על התנדבויות ושירותים אחרים שהוזנו לאתר על ידי הארגון או מי מטעמו.

4.6. לשפר את חווית השימוש באתר, למדוד את הביצועים של האתר ולשפר את התוכן והעיצוב שלו.

5. מידע המצוי בידי מנהלי ארגון

5.1. בעת שיוך מתנדב לארגון, פרטיו האישיים אותם הזין המתנדב באפליקציה משויכים לאזור הייעודי של הארגון.

5.2. חלק מהמידע המוצג בפני הארגון מזהה את המתנדבים באופן אישי, כגון שם מלא, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל והיסטוריית ההתנדבות שלהם, וחלקו אינו מזהה, כמו אגרגציה של נתונים ונתונים סטטיסטיים. 

5.3. הארגון רשאי לשמור מידע נוסף על המתנדבים (להלן: "המידע הנוסף") תוך פניה ישירה אליהם. באחריות הארגון להגדיר את המידע הנוסף הדרוש לו. הארגון אחראי לקבל את הסכמתו של המתנדב לעיבוד המידע הנוסף אודותיו, וכן לטיב ולאמינות המידע הנוסף. טריביו לא אחראית ולא תישא באחריות לאיסוף המידע הנוסף כאמור. 

6. מסירת מידע לצד שלישי

6.1. בעת השימוש באתר, הן ביחס למסמך זה והן ביחס לכל תנא רלוונטי אחר החל בין הצדדים, כל בעלי ההרשאות תחת אותו ארגון, יחשבו כצד קשור ולא כצד שלישי, ומובהר כי יקבלו באופן גלוי את כל המידע של המתנדבים המשויכים לאותו הארגון, אלא אם צוין במפורש כי מידע זה לא יימסר. 

6.2. בעלי ההרשאות בארגון יקבלו את פרטי המתנדבים הקשורים להתנדבויותיהם תחת אותו הארגון, לאחר הסכמתם בלבד. 

6.3. מידע שאינו מזוהה אישית ומידע סטטיסטי אינו נשמר בסודיות ועשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ו/או לשמש לטובת צרכים מחקריים, שיפור השירות, שיווק השירות ועוד.

6.4. העברת מידע מזוהה אודות משתמשי הארגון ו/או המתנדבים לצדדים שלישיים תתאפשר במקרים המפורטים להלן:

       6.4.1. בהסכמה ובאישור הארגון או המתנדב.

       6.4.2. במקרה בו העבירה ו/או הסבה טריביו לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה, ובלבד שהצד השלישי כאמור יקבל על עמו את ההוראות המפורטות במסמך זה. 

       6.4.3. בכל מקרה בו הפר הארגון ו/או המתנדב את תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ו/או במקרים בהם הארגון ו/או המתנדב ו/או מי מטעמו, ביצע או ניסה לבצע באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות מסמך זה ו/או להוראות כל דין. 

       6.4.4. לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים, טריביו מספקת מידע אישי לגופים הקשורים אליה או לגופים אחרים שהיא משתפת איתם פעולה ונותנת בהם אמון (כגון AWS המספקת שירותי אירוח בענן באירופה), לפי ההוראות שלה ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות, תוך שימוש בכל האמצעים ההולמים לשמירה על סודיות ואבטחה. 

       6.4.4. לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים, טריביו מספקת מידע אישי לגופים הקשורים אליה או אירוח בענן באירופה), לפי ההוראות שלה ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות, תוך שימוש בכל האמצעים ההולמים לשמירה על סודיות ואבטחה. 

6.5. טריביו רשאית להעביר את המידע לרשויות החוק במקרים המפורטים להלן:

       6.5.1. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין הארגון ו/או מטעמו לבין טריביו ו/או מי טעמה. 

       6.5.2. אם הארגון יבצע באתר פעולות שניגוד לדין או בניגוד למסמך זה. 

       6.5.3. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את המידע.

       6.5.4. אם טריביו תסבור, לפי מיטב שיקול דעתה, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין סוג שהוא שיגרם לאתר, ו/או לכל צד שלישי אחר. 

       6.5.5. בכל מקרה בו תסבור טריביו כי מסירת המידע נחוצה על מנת לנוע נזק חמור לרכושה ו/או לרכוש או לגופו של המתשמש ו/או של צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של טריביו.