מדיניות פרטיות מערכת Tribu

מועד עדכון אחרון: 16 ביוני, 2021

1. מבוא

1.1. ברוך הבא לאתר הניהול - Tribu (להלן: "האתר" או "השירותים" או "המערכת"), של חברת טריביו, חברה לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ) ח.פ 515596013 (להלן: "טריביו" או "אנחנו"), אשר מטרתה ליצור ולהרחיב את מעגלי ההתנדבות והנתינה בחברה הישראלית.​

1.2. האתר משמש ארגונים שונים ככלי לניהול פעילויות ההתנדבות והמתנדבים עצמם, באופן שכל ארגון יכול לנהל את כל המידע הקיים על מתנדביו, לרבות אך לא רק, מידע אישי, חוות דעת, התאמה להתנדבות, דיווחי שעות וכיו"ב.

1.3. ככל שאתה עושה שימוש במערכת, מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש הכלליים אשר זמינים במערכת (“הסכם תנאי שימוש”). הגישה למערכת והשימוש בה, ובכלל זה השירותים המוצעים דרכה, כפופים למסמך זה ולהסכם תנאי השימוש המסדירים את היחסים בין טריביו לבין הארגון שלך ובינך כמשתמש ועצם השימוש בה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש במערכת ולמדיניות פרטיות זו. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בהסכם תנאי השימוש, תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת במדיניות הפרטיות.

1.4. מדיניות הפרטיות והסכם תנאי השימוש נועדו להבטיח, בין היתר, את אבטחת המידע והגנת הפרטיות של המידע באזור הייעודי של הארגון שנצבר במערכת.

1.5. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות, אך היא מתייחסת לשני המינים כאחד.

 

2. המידע הנאסף ונשמר במערכת

2.1. לכל ארגון אזור ייעודי באתר אשר בו נוצר, נאסף ונשמר המידע של הארגון, המשתמשים, המתנדבים ופעילויות ההתנדבות שלו. (להלן: "האזור הייעודי").

2.2. במסגרת השימוש באתר הניהול, טריביו אוספת נתונים שונים:

2.2.1. מידע אודותיך - אנחנו אוספים מידע אודות כתובת הדוא"ל הארגוני שלך ושם מלא לצורך פתיחת חשבונך במערכת לניהול ושימוש באזור הייעודי של הארגון במערכת.

 2.2.2. מידע על מתנדבים - אנו אוספים מידע אודות מתנדבים שנרשמו לשירותים ו/או שנוספו על ידך ו/או על ידי גורם אחר בארגונך בעל הרשאה לניהול אזור ייעודי בארגון. המידע יכול להכיל פרטי קשר, שיוך ארגוני וכל פרט מידע אחר שיתווסף על ידך ו/או ע"י עובד אחר בארגונך ו/או באופן עצמאי על ידי המתנדב.

2.2.3. מידע נוסף - אנו אוספים כל מידע נוסף המוזן על ידך ו/או על ידי עובדים נוספים בארגונך ו/או מידע המוזן על ידי מתנדבים המקושרים לארגונך.

 

3. שימוש בשירותי האתר

3.1.    השימוש במידע כאמור יעשה בהתאם לכל דין, הסכם תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות והשימושים המפורטים להלן:

3.1.1. לאפשר למשתמש לעשות שימוש בשירותים שונים באתר, לקבוע מועדי התנדבות, לנהל רשימות מתנדבים, לרכז פניות חדשות להתנדבות וכיו"ב.

3.1.2.  לאפשר יצירת וניהול דו"חות וטפסים לארגון.

3.1.3. לאפשר למשתמש לבצע מעקב ועדכון סטטוס פרויקט ו/או רשומות.

3.1.4. לנהל סטטוס מתנדבים קיימים וצירוף קבצים נלווים (טופס ביטוח מתנדבים למשל).

3.1.5. לשפר את חווית השימוש שלך ושל ארגונך באתר, למדוד את הביצועים של האתר ולשפר את התוכן והעיצוב שלו.

3.1.6. לצורך יצירת קשר, ככל שיעלה הצורך.

4. מסירת מידע לצד שלישי

4.1. טריביו לא תחשב כמי שמעבירה מידע לצדדים שלישיים מידע מזוהה אודות משתמשי הארגון ו/או המתנדבים במקרים המפורטים להלן:

4.1.1. בהסכמה ובאישור הארגון.

4.1.2. במקרה בו העבירה ו/או הסבה טריביו לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצד שלישי, ובלבד שהצד השלישי יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו ושניתנה לארגון התראה של 30 ימים לפחות טרם להעברה/הסבה.

4.1.3. לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים (כגון AWS המספקת שירותי אירוח בענן), בכפוף למדיניות הפרטיות, ותוך שימוש בכל האמצעים הנדרשים לשמירה על סודיות ואבטחה.

4.2. טריביו רשאית להעביר את פרטי הקשר ושם הארגון לרשויות החוק במקרים המפורטים להלן:

4.2.1. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין טריביו ו/או מי מטעמה.

4.2.2. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הארגון.

 

5. שימוש בעוגיות ומשואות רשת

5.1. טריביו משתמשת בעוגיות ומשואות רשת (Web beacons) באתר ובאפליקציה.

5.2. עוגייה היא מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש. העוגייה מייצגת מצב מסוים של גלישה באתר או שימוש באפליקציה.

5.3. משואות רשת הן תמונות גרפיות קטנות שניתן להטביע בדפי אינטרנט ובתוכן מקוון אחר לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר.

5.4. טריביו משתמשת בעוגיות ומשואות רשת לצורך תפעולו השוטף של האתר, בדיקת תקינותו של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, אבטחת מידע, איסוף מידע סטטיסטי אודות שימוש ונפח שאינו כולל מידע אישי ועוד.

5.5. ניתן לסרב לקבל את העוגיות ו/או משואות הרשת באופן עצמאי באמצעות הדפדפן, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך באתר האינטרנט.

6. זכות לעיון ותיקון המידע

6.1. זכות לעיון במידע ותיקונו תינתן על ידי הארגון בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").

6.2. טריביו כמחזיקה במאגר תסייע לארגון, ככל שתידרש, למלא אחר הבקשות. כמו כן, במקרה שבקשות מסוג זה יגיעו ישירות לטריביו, היא תעביר אותן לארגון להמשך טיפול.

6.3. הארגון רשאי לבקש מטריביו, באמצעות פניה ל -office@we-tribu.com , למחוק כל מידע שמוחזק במערכותיה ומוגדר תחת פרטי המאגר שלו.

6.4. טריביו תמחק את המידע, לכל היותר, עד 30 ימים ממועד הפניה.

7. אבטחת מידע

7.1. טריביו מתחייבת לעמוד בהוראות כל דין לעניין אבטחת מידע, לרבות חוק הגנת הפרטיות, ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.

7.2. טריביו מיישמת מערכות ונהלים עדכניים ומחמירים לאבטחת מידע ומשקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים).

7.3. טריביו מיישמת נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט.

7.4. טריביו תדווח לארגון על כל אירוע אבטחת מידע שעשוי לסכן ו/או לפגוע באבטחת המידע באופן מידי מהרגע בו נודע לה על האירוע. כמו כן, הארגון ידווח לטריביו על כל אירוע אבטחת מידע שעשוי לסכן ו/או לפגוע באבטחת המידע באופן מידי מהרגע בו נודע לו על האירוע.

7.5. באחריות הארגון והמשתמש לנקוט אמצעי הגנה על מכשיר הקצה המשמש למתן השירותים.

7.6. על משתמשי הארגון לשמור על חיסיון הסיסמה לאתר ולא להעבירה לאף גורם אחר.

 

8. שינויים במדיניות הפרטיות

8.1. טריביו שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקפם בתוך 45 ימים מיום עדכון המסמך, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לשינויים.

8.2. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין.

 

9. צור קשר

ליצירת קשר בכל שאלה, בקשה או בעיה הקשורה במסמך זה באמצעות פניה ל office@we-tribu.com.